Jaki strop wybrać – monolityczny żelbetowy czy Teriva

Jaki strop wybrać? – to pytanie zadaje sobie niejeden inwestor planujący budowę domu jednorodzinnego. W technologii tradycyjnej murowanej zazwyczaj musimy zdecydować, czy ma to być strop żelbetowy monolityczny, czy Teriva. Czym różnią się te stropy, jak je wykonać i wreszcie – który jest lepszy? Na te pytania częściowo odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Stropy żelbetowe monolityczne są wykonywane w całości na budowie, natomiast stropy Teriva są gęstożebrowymi stropami prefabrykowano-monolitycznymi, co oznacza, że na budowę dostarcza się poszczególne elementy stropu, które w trakcie robót są scalane w jedną konstrukcję. To podstawowa, ale nie jedyna różnica między nimi.

 

Dziś opiszemy – strop monolityczny żelbetowy

Strop monolityczny żelbetowy jest zbrojoną płytą, która w domach jednorodzinnych ma zazwyczaj grubość 14-18 cm. Płyta opiera się na belkach oraz za pośrednictwem wieńców na ścianach nośnych.

Strop monolityczny żelbetowy wymaga przygotowania pełnego deskowania. Wykorzystuje się do tego gotowe szalunki wielokrotnego użytku lub deski i stemple. W deskowaniu układa się pręty zbrojeniowe. Nie mogą one leżeć bezpośrednio na deskowaniu – trzeba zachować tzw. grubość otulenia, która zazwyczaj wynosi 2 cm, dlatego układa się je na podkładkach dystansowych.

Płyty stropowe mogą być jedno- lub dwukierunkowo zbrojone. Główne zbrojenie przęsłowe jest układane dołem. Nad podporami (ścianami nośnymi, belkami), prostopadle do nich, układa się główne zbrojenie górne. Zbrojenie występuje w postaci siatki nawet w płytach jednokierunkowo zbrojonych, ponieważ oprócz zbrojenia głównego pojawia się dodatkowe zbrojenie rozdzielcze.

Po przygotowaniu wszystkich elementów na budowę jest dostarczany beton o odpowiedniej klasie i następuje betonowanie. Płyta, belki i wieńce oraz schody żelbetowe niższej kondygnacji są zalewane za jednym razem. Bardzo ważne jest, by w trakcie betonowania płyty nie wystąpiła przerwa – musimy zamówić tyle betonu, by wystarczyło na cały strop. W trakcie rozlewania mieszanki robotnicy powinni zagęszczać beton (zazwyczaj robią to za pomocą specjalnych wibratorów). Pozwoli to usunąć z mieszanki powietrze oraz szczelnie wypełnić nią deskowanie. Świeżo wylany beton trzeba odpowiednio pielęgnować.

Deskowanie stropu zdejmujemy dopiero po 28 dniach od betonowania, ponieważ tyle czasu beton potrzebuje, by osiągnąć pełną wytrzymałość. Powyższe nie oznacza jednak, że musimy roboty wstrzymać na 4 tygodnie. Zadeskowany strop można obciążać znacznie wcześniej – dalsze prace zazwyczaj kontynuuje się już po kilku dniach.

Takie parametry stropu jak: grubość płyty, klasa betonu, średnica i rozstaw prętów zbrojeniowych płyty oraz ich klasa, wymiary, zbrojenie i lokalizacja belek, wymiary i zbrojenie wieńca, są zawsze podane w projekcie konstrukcyjnym i nie powinniśmy ich na własną rękę zmieniać.

c.d.n.

 

Pozwolenie a zgłoszenie – zmiany istotne i nieistotne na etapie budowy

IMG_3824 na bloga

Kontynuujemy wątek pozwolenie na budowę vs zgłoszenie.

Kolejna i najważniejsza różnica pomiędzy zgłoszeniem budowy domu a pozwoleniem dotyczy zmian w projekcie.

W trakcie budowy domu możemy zechcieć wykonać pewne roboty inaczej niż przewiduje projekt. Część z nich prawo budowlane kwalifikuje jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, a część jako nieistotne. Do istotnych zmian zaliczamy np. zmianę długości, szerokości czy wysokości budynku. O tym czy zmiana jest istotna, decyduje projektant, dlatego nie omawiamy szczegółowo tych odstępstw.

Co jest ważne z punktu widzenia inwestora?

Jeśli dom budujemy na podstawie zgłoszenia, zmiany istotne spowodują, że będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na budowę na całe zamierzenie, czyli ponownie złożyć w urzędzie wniosek wraz z kompletnym projektem budowlanym.

Natomiast, jeśli dom wznosimy na podstawie pozwolenia na budowę i zechcemy wykonać zmiany zakwalifikowane do istotnych, będziemy musieli złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. W tym przypadku do wniosku dołączymy projekt zamienny obejmujący zakresem jedynie planowane zmiany – nie musi to być cały kompletny projekt.

W obu przypadkach pozwolenie musimy uzyskać, zanim przystąpimy do wykonywania robót odstępujących w istotny sposób od zatwierdzonego projektu.

A co ze zmianami nieistotnymi?

Jeśli projektant planowane zmiany zakwalifikuje jako nieistotne, musi w projekcie budowlanym zamieścić rysunki i opis dotyczące tego odstąpienia. Wtedy do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołączamy kopie tych rysunków z naniesionymi zmianami, a oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu budynku zgodnie z przepisami i projektem musi potwierdzić również projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli był ustanowiony.

Podsumowujemy. Pozwolenie czy zgłoszenie – która procedura jest korzystniejsza?

Uwzględniając powyższe czynniki, wydaje się, że lepiej wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, nawet jeśli procedura w urzędzie może potrwać nieco dłużej. Wpływ na to ma jedna zasadnicza różnica pomiędzy tymi procedurami.

Jeśli w trakcie wykonywania robót zechcemy dokonać zmian nieistotnych w zatwierdzonym projekcie, a roboty realizujemy na podstawie pozwolenia, wystarczy, że dołączymy do zawiadomienia o zakończeniu budowy, odręcznie korekty na kserokopiach rysunków projektu budowlanego, naniesione kolorem czerwonym przez autora projektu budowlanego, w razie potrzeby z uzupełniającym opisem.  Jeśli zechcemy dokonać zmian kwalifikowanych do tzw. istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu, wystarczy, że wystąpimy z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę, dot. fragmentu projektu.

Natomiast przy zgłoszeniu, w obu przypadkach, musimy wystąpić z kolejnym zgłoszeniem na całe zamierzenie, składając w urzędzie kompletną dokumentację, uwzględniającą zmiany.

Budowa domu jednorodzinnego – pozwolenie czy zgłoszenie?

IMG_3823

Planujesz budowę domu jednorodzinnego i nie wiesz, czy złożyć wniosek o pozwolenie czy zgłoszenie? Sprawdź, czym różnią się te procedury. Dowiedz się, czy aby na pewno korzystniejsze jest zgłoszenie budowy domu.

Od kiedy weszły w życie przepisy umożliwiające budowę domu jednorodzinnego na zgłoszenie, wielu inwestorów chce realizować inwestycję właśnie w oparciu o tę procedurę. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, że ma ona same zalety, a przede wszystkim jest szybsza od tradycyjnego pozwolenia. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego tak naprawdę niewiele różni się od pozwolenia na budowę, a czasem może się okazać rozwiązaniem gorszym. Dlaczego?

Zgłoszenie budowy domu i pozwolenie na budowę – porównanie formalności

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego jest procedurą podobną do pozwolenia na budowę, ponieważ w obu przypadkach:

 • do wniosku dołączamy te same dokumenty, czyli m.in. projekt budowlany sporządzony przez projektantów z uprawnieniami,
 • inwestycja musi być zgodna z wymaganiami przepisów, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzją o warunkach zabudowy (tę decyzję musimy uzyskać przed złożeniem wniosku),
 • o rozpoczęciu budowy i jej zakończeniu zawiadamiamy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • geodeta musi wytyczyć budynek, a po zakończeniu budowy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
 • zatrudniamy kierownika budowy, a przebieg robót dokumentujemy w dzienniku budowy,
 • jeśli robót budowlanych nie rozpoczniemy przed upływem 3 lat lub przerwiemy je na dłużej niż 3 lata, decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie, a zgłoszenie straci ważność.

Jak widać wyżej – podobieństw między pozwoleniem a zgłoszeniem jest całkiem sporo. Czym zatem się różnią?

Pierwszą i niestety tylko pozorną różnicą jest czas trwania formalności. W przypadku zgłoszenia budowy domu, urząd przyjmujący zgłoszenie ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku, a w przypadku pozwolenia na budowę – 65 dni. Dlaczego jest to tylko pozorna różnica?

Otóż – jeśli okaże się, że w dokumentacji, którą złożyliśmy wraz z wnioskiem, coś jest niejasne, nie zgadza się z przepisami lub czegoś brakuje, urząd wezwie nas do usunięcia tych braków, co przerwie bieg wyżej wskazanych terminów. W praktyce może się zatem okazać, że na przyjęcie zgłoszenia czekaliśmy tyle samo, ile czekalibyśmy na decyzję o pozwoleniu na budowę.

Kolejną różnicą między omawianymi procedurami jest sposób oddziaływania projektowanego domu na otoczenie. Jeśli budynek nie oddziałuje na działki sąsiednie (czyli nie ogranicza ich zagospodarowania), wtedy można zastosować procedurę zgłoszenia, bo nie trzeba zawiadamiać o planowanej inwestycji sąsiadów. Jeśli projekt tego samego domu – który nie oddziałuje na otoczenie – złożymy wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sąsiedzi również nie zostaną powiadomieni i nie będą brać udziału w postępowaniu. Będzie to równoznaczne z tym, że decyzję o pozwoleniu na budowę powinniśmy uzyskać stosunkowo szybko.

Wspomniana decyzja o pozwoleniu na budowę to kolejny element, którym różnią się obie procedury. W przypadku zgłoszenia nie otrzymujemy decyzji, a podstawą do rozpoczęcia robót jest tzw. milcząca zgoda organu. Jeśli urząd w ciągu 21 dni nie wyda sprzeciwu ani nie wezwie nas do uzupełnienia dokumentacji, możemy (po dopełnieniu odpowiednich formalności) rozpocząć budowę.

c.d.n.

Tym razem o obowiązkach kierownika budowy…

IMG_4970

Tym razem tematyka związana już bezpośrednio z etapem budowy domu.  Piszemy o tym dlatego, ponieważ nie wszyscy Inwestorzy zdają sobie sprawę z obowiązków i praw kierowników własnych budów.

W zasadzie w czasie budowy domu jednorodzinnego kierownik budowy powinien być jednoczenie inspektorem nadzoru budowlanego, ponieważ obowiązki kierownika (choć nie wynika to bezpośrednio z przepisów prawa budowlanego), można ogólnie określić jako dbanie o interes inwestora.

W praktyce podstawowym obowiązkiem kierownika budowy domu jednorodzinnego jest reprezentowanie inwestora na budowie, a wykonywanie tego obowiązku sprowadza się do:

 • kierowania lub nadzoru nad budową domu, w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem,
 • sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem,, zasadami wiedzy technicznej, oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sprawdzania jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych wyrobów budowlanych,
 • sprawdzania i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
 • potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad,
 • prowadzenia dokumentacji budowy,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • przygotowywaniu i udziale w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadomienie o tym właściwego organu.
 • zawiadomienia inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót, z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • sporządzenia dla inwestora oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i przyległego terenu, jeżeli był wykorzystywany.

Oczywiście obowiązki kierownika budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności, którą określa organ wydający pozwolenie na budowę oraz będąca członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za co lubić dachy dwuspadowe?

IMG_3818

O prostej konstrukcji tego rodzaju dachu oraz znakomitej uniwersalności w przypadku naszego kraju, napisano już bardzo dużo. My zwrócimy uwagę na to, że dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 30˚- 45˚są rozwiązaniami najczęściej występującymi w zapisach Planów Miejscowych lub Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Warto tu wspomnieć o tym, że często stawianym wymaganiem jest również kierunek ustawienia kalenicy dachu względem drogi (prostopadły lub równoległy). Nie bez znaczenia są w przypadku dachu dwuspadowego, możliwości aranżacji poddasza. Ściany szczytowe pozwalają na dobre doświetlenie pomieszczeń. Dachy tego rodzaju są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o adaptację. Geometria poddasza jest bardzo czytelna, a poza tym dach dwuspadowy nie stwarza kłopotów w przypadku powiększenia rzutu budynku typowego. Szczególnie, jeśli następuje to wzdłuż linii kalenicy.

Warto też zwrócić uwagę na koszty budowy domów z dachem dwuspadowym w porównaniu z czterospadowym. Podstawowa zasada jest banalna – im prostsza konstrukcja dachu, tym niższe koszty budowy. Zatem zwykle dom z dachem dwuspadowym będzie tańszy od domy czterospadowego. Ale trzeba pamiętać, że skomplikowane domy z dachem dwuspadowym, który właściwie powinien być nazywany wielospadowym, mogą być znacznie droższe niż te o większej powierzchni użytkowej pokryty dachem czterospadowym, kopertowym.

Jaki dach lubi architekt? c.d. – dachy czterospadowe

IMG_4471

Dachy czterospadowe posiadają niewątpliwe zalety, jeśli chodzi o kształtowanie bryły rozległych domów parterowych. Każda z elewacji zakończona jest nisko przebiegającym okapem, co powoduje, że bryła jest nisko osadzona, a następujące ze wzrostem powierzchni użytkowej powiększenie wysokości  nie jest tak zauważalne. Natomiast wyzwaniem okazuje się często aranżacja poddasza. Skosy ograniczają pomieszczenia z każdej strony. Również konstrukcja dachu, ze względu na długość krokwi narożnych, jest ograniczeniem. Często wymagają one bowiem dodatkowego podparcia, co wprowadza do pomieszczeń słupki. Doświetlenie pomieszczeń poddasza już nie będzie takie proste. Może okazać się, że w niektórych pomieszczeniach, okna połaciowe będą musiały być zamontowane odczuwalnie wysoko. Jeśli przymierzamy się do adaptacji takiego dachu, warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku dachów w tzw. „czubek” każda zmiana jednego wymiaru obrysu budynku, będzie pociągała za sobą taką samą zmianę długości w drugim kierunku. Ewentualnie może dojść do powstania w szczycie odcinka kalenicy.

Jaki dach lubi architekt? c.d. – dachy płaskie

IMG_7643

Te dachy są najczęściej wskazywane jako ulubione. Stropodach umożliwia praktycznie dowolną komplikację rzutu parteru, bez równoważnej komplikacji zadaszenia. Pozwala na pięknie kształtujące bryłę różnicowanie wysokości. Dobrze znosi parcie i ssanie wiatru (oczywiście gorzej zachowa się podczas opadów śniegu). Zmniejsza powierzchnię zewnętrzną domu – co wprost przekłada się na mniejsze straty ciepła. Dodatkowo umożliwia dowolne kształtowanie przestrzeni kondygnacji nad parterem – nie ma kłopotów charakterystycznych dla poddasza, a dodatkowo można jeszcze wygospodarować taras wielkości całego rzutu. Gdyby mało było zalet wspomnę jeszcze, że dach ten dobrze znosi tzw. zmiany adaptacyjne, czyli dostosowanie domu do indywidualnych życzeń przyszłych użytkowników. Oczywiście w rozsądnym zakresie rozpiętości podpór. Niestety zalety te giną przy jednej, kluczowej wadzie. Dachy płaskie nie są akceptowane przez znakomitą większość Planów Miejscowych i WZ-tek.

Koniec końców – ulubiony dach architekta, niekoniecznie będzie ulubionym dachem urbanisty i wymarzonym dachem inwestora.

Jaki dach lubi architekt?

IMG_7406

To proste pytanie – i oczywista odpowiedź: architekt najbardziej lubi dach pasujący do otoczenia i najlepiej współgrający z architektonicznym kontekstem, z którym przyszło mu się zmierzyć. Ale to odpowiedź, której można udzielić w idealnym świecie…

Zbliżając się trochę w kierunku świata realnego, architekt polubi każde rozwiązanie, które sprawdzi się w danych warunkach klimatycznych i będzie zapewniało odpowiednią ochronę użytkownikom. Rozwiązanie, które pozwoli na spełnienie planowanych parametrów domu, powierzchni użytkowej, rozkładu pomieszczeń, nasłonecznienia itd.

Myśląc jeszcze bardziej przyziemnie, architekt polubi taki dach, który będzie zgodny z zapisami Planu Miejscowego. Parametry określone w tym dokumencie, często bardzo ściśle określają jak może być ukształtowany ten element budynku, nie pozostawiając projektantowi zbyt dużego wyboru. A z zapisami Planu nie ma dyskusji.

Natomiast zupełnie już pozbawiony możliwości wyboru, architekt polubi dach najłatwiej poddający się adaptacji…

Jeszcze jeden ciekawy wpis gościnny – „Styl duński w architekturze w odniesieniu do projektowania i wyposażenia wnętrz”

IMG_7439

Duńska architektura to przede wszystkim średniowieczne kościoły rotundowe na Bornholmie, ale także modernistyczne projekty Arne Jacobsena i Jørna Utzona. Miała ona zdecydowany wpływ na aranżacje wnętrz rodem z Kopenhagi. Wpisuje się w ogólny trend stylu skandynawskiego, ale na tle innych wyróżnia się subtelnością, romantycznością i łagodnością. Jest to czysta klasyka, bogatsza w dodatki. Styl ten został zapoczątkowany w latach 30-tych ubiegłego wieku.

Duńczycy od zawsze kochają dobry design

Dla Duńczyka mieszkanie to główna siedziba hygge, co oznacza, że właśnie w domu toczy się jego życie towarzyskie. Dlatego ma obsesję na punkcie aranżacji wnętrz. Warto również wspomnieć, że ich styl życia powoduje, że są najszczęśliwszym narodem. Dlaczego? Hygge to raczej coś, czego doświadczają Duńczycy poprzez tworzenie odpowiedniej atmosfery. To właśnie przebywanie z innymi ludźmi jest dla nich ważniejsze, niż rzeczy materialne. Tutaj tkwi sekret.

Skandynawowie to zwykle miłośnicy funkcjonalnych, ale zarazem designerskich rozwiązań. Powoduje to, że niektórzy myślą, że w ich wnętrzach nie ma miejsca na tradycję. Jednak zdecydowanie zaprzecza temu styl duński. Mimo, iż domy rodem z Kopenhagi słyną ze swojej prostoty, są połączeniem nowoczesności i naturalności. Dlatego też, często stanowią wzór dla wielu projektantów wnętrz na całym świecie. Jest to szczególnie widoczne w znanych projektach Arne Jacobsena czy słynnym Opera House Sydney. Odzwierciedlają one dbałość o każdy szczegół. Ten design sprawdza się zarówno w małych mieszkaniach, jak i przestronnych apartamentach.

Biel to podstawa

Styl duński to czystość, jednolitość stylu, kolorów i formy. Charakteryzuje się ponadczasowością, która wpisana jest w kolor biały, dlatego też domy zdominowane zostały przez jasne barwy. Na ścianach króluje śnieżna biel skontrastowana z kolorystycznym akcentem o delikatnym wzorze. Oprócz salonu możemy ją spotkać w pomieszczeniach takich jak: kuchnia, łazienka, czy pokój dziecięcy.

Podłogi przeważnie wykonane są z naturalnego, bardzo jasnego, szarego bądź brązowego drewna. Dzięki temu wnętrze staje się ciepłe i przytulne. Dodatki przełamane są w odważnych kolorach żółci, zieleni, czerwieni i różu, albo stonowanych brązach, granatach oraz czerni.

Klasyczne meble

Duński styl we wnętrzach to przede wszystkim klasyczne drewniane meble. Nie są one jednak w popularnej i wszechobecnej współcześnie bieli, ale w naturalnych kolorach. Mają być całkowicie klasyczne w każdym calu. Ich forma również ma znaczenie. Przeważnie są to meble z historią, często perły designu z lat 70-80. ubiegłego wieku. Stanowią kluczowe elementy wystroju i centralny punkt pomieszczenia.

Chętnie wykorzystuje się też ekologiczne materiały – oprócz drewna, wiklinę, naturalne tkaniny lub skóry, sprawiając, że pomieszczenia są ciepłe i przytulne.

Ale styl duński to także sposób łączenia pozostałych nurtów. Oznacza to, że w jednym wnętrzu możemy znaleźć eleganckie krzesło glamour, a obok aztecką rzeźbę i surrealistyczne malowidła.  Wiklinowe siedziska mogą znajdować się w towarzystwie żółtych plastikowych lamp, i prostego stołu, ale z 6 różnymi krzesłami. Oczywiście jak wszędzie liczy się tu konsekwencja, która pozwoli uniknąć stylistycznego bałaganu.

Jasność, minimalizm i prostota

Podobnie jak w innych nurtach stylu skandynawskiego, także w duńskim można zauważyć duże ilości naturalnego światła. W połączeniu z jasną kolorystyką sprawiają, że wnętrza te są bardzo przestronne i optycznie powiększone. We wnętrzach urządzonych w duńskim stylu znajdziemy raczej nieliczne, ale za to dobrze dobrane ozdoby. W takim mieszkaniu nie może pojawić się przepych i przesycenie. Dlatego też dekoracje najczęściej mają praktyczne zastosowanie i stanowią jedną, stylistyczną całość.

Częstym motywem dekoracyjnym są także rośliny. Przy urządzaniu wnętrza w stylu duńskim warto pamiętać, że każdy kawałek natury przybliża nas do stylu hygge. Tutaj istotną rolę w tworzeniu odpowiedniej atmosfery zapewnia nastrojowe oświetlenie, zwłaszcza świeczki.

W domach natomiast sercem całego stylu hygge jest kominek. Jest to jeden z ulubionych elementów aranżacji wnętrz, ponieważ tworzy przytulną atmosferę, a ciepło rodzinnego domu jest dla Duńczyków niezwykle ważne.

Wnętrze z Kopenhagi

Duńczycy są najszczęśliwszym narodem, ponieważ wyróżnia ich swobodny styl życia oraz zamiłowanie do technologicznych nowinek. To powoduje, że właśnie tak urządzają swoje mieszkania i domy, które są pełnie nie tylko prostych i naturalnych rozwiązań, ale także technologicznych nowinek, które zapewniają mieszkańcom komfort i wygodę – bo w domu trzeba czuć się przede wszystkim najlepiej.

Gościnnie: Rynekpierwotny.pl

Tym razem wpis gościnny – „Najnowsze trendy w projektowaniu domów jednorodzinnych”

img_4760-blog

Choć coraz bardziej cenimy prywatność, ciszę i spokój, szeroko otwieramy drzwi, gdy puka do nich natura. Oby tylko nie zaglądała do garażu…

Jakie są dzisiejsze domy jednorodzinne? To mieszanka sprawdzonych rozwiązań, zupełnie nowych trendów i powracających upodobań. We współczesnych trendach funkcjonalność spotyka się z oszczędnością, wnętrze z najbliższym otoczeniem, a samochodowe spaliny z troską o środowisko.

Zajrzyjmy do środka i zobaczmy, jakie rozwiązania projektowe szykują dla nas inwestorzy.

Bez pięter – bez barier

Już od kilku lat w budownictwie jednorodzinnym dominują domy parterowe z użytkowym poddaszem. Dawno zapomnieliśmy o dużych, wielopiętrowych konstrukcjach dla kilku pokoleń. Dziś wolimy raczej dobrze zagospodarowany i przestronny parter, który nie będzie tworzył przeszkód dla osób starszych i dzieci. Na takiej przestrzeni rodziny mogą żyć wygodniej, łatwiej się komunikować i wzmacniać więzi.

Domy parterowe to rozwiązanie nie tylko bardziej funkcjonalne, ale również tańsze i znacznie skracające czas budowy. Pamiętajmy, że gdy budżet znów będzie gotowy na większą inwestycję, zawsze można zdecydować się na rozbudowę poddasza.

Skoro jesteśmy już przy finansach, warto wspomnieć także o rozmiarach współczesnych domów jednorodzinnych. Ogromną popularnością cieszą się niewielkie budynki, o powierzchni od 120 do 150 mkw. Ma to związek nie tylko z ceną i realiami ekonomicznymi (coraz wyższymi marżami kredytów i wymaganymi przez banki wkładami własnymi), ale również z naciskiem na bardziej praktyczne życie. Mniejszy dom to w końcu mniejsze rachunki za ogrzewanie i… szybsze sprzątanie!

Natura wchodzi do domu

Opracowując projekt domu, kładziemy spory nacisk na elementy naturalne. To już nie tylko drewno czy kamień na elewacji, ale również takie rozwiązania, jak zielony dach czy zdobiące wnętrze zielone ściany. Coraz częściej zaciera się zresztą granica między tym co w środku, a tym, co na zewnątrz – salon płynnie przechodzi w ogród dzięki licznym przeszkleniom i zastosowanym materiałom (np. betonowi architektonicznemu, który zdobi już nie tylko wnętrza naszych domów). Dzięki temu w domu panuje naturalne światło, które poprawia samopoczucie domowników i nadaje pomieszczeniom lekkości.

Większa rola elementów naturalnych to także większa świadomość ekologiczna i wdrażanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Właśnie dlatego w domach jednorodzinnych coraz częściej można znaleźć alternatywne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy pompy ciepła. Same budynki są też bardziej energooszczędne – znacznie lepiej utrzymują ciepło w środku i zapewniają dobrą izolację.

Prywatność i eskapizm

Coraz rzadziej decydujemy się na domy zaprojektowane na otwartym planie, ponownie kierując się w stronę wyraźnie oddzielonych pomieszczeń, pełniących konkretne funkcje. Powoli standardem stają się nie tylko pomieszczenia gospodarcze, ale również budowane przy kuchniach spiżarnie.

Zmęczeni informacyjnym szumem i pędzącym rytmem dnia, szukamy miejsca, gdzie można zaczerpnąć nieco ciszy i spokoju. W domach coraz częściej pojawiają się zatem pomieszczenia, które to umożliwiają – domowe biblioteczki i czytelnie oraz pokoje gier stanowią oazę, w której możemy choć na chwilę odpocząć i oddać się wyciszającym rozrywkom.

Do domów jednorodzinnych dotarł również silnie rozwijający się trend pracy w domu. Architekci proszeni są o zaprojektowanie gabinetu, w którym bez zdejmowania kapci można rzucić się w wir pracy.

Co się nie zmienia?

Nieodłącznym elementem bryły domu jednorodzinnego wciąż jest garaż, najczęściej z miejscem na dwa samochody. Opieramy się takim rozwiązaniom jak nowoczesne wiaty, stawiając na połączoną z resztą domu częścią użytkową, w której można przechowywać zbędne graty czy niezbędne narzędzia. Nawet mimo bardziej ekologicznego podejścia domowników i inwestorów, minie jeszcze sporo czasu nim na dobre pożegnamy się z czterema kółkami. Niestety, słabo skomunikowane działki położone na obrzeżach miast sprawiają, że dojazd do pracy oznacza chwycenie za kierownicę.

Dominującym trendem pozostają również skośne dachy. Choć deweloperzy coraz częściej proponują prostsze i tańsze w budowie płaskie konstrukcje, na których można urządzić np. efektowny taras, wymóg spadzistych dachów wciąż widnieje w wielu gminnych planach zagospodarowania przestrzennego. Tradycyjne rozwiązanie wzbogacamy jednak nowoczesnym wykończeniem, układając na dachu płaskie dachówki w stonowanych, ciemnoszarych barwach.

Autorem gościnnego wpisu jest Jan Stulin, redaktor bloga www.morizon.pl/blog/, zawsze na tropie świadomej społecznie architektury.